Bellur
Krishna
Sundararaja
Iyengar

*14 dec 1918
+20 aug 2014
 

Patanjalis invokation
Yogena cittasya, padena vacam, malam sarirasya,
ca vaidyakena
Yopakarottam pravaram muninam,
patanjalim pranjaliranato smi
abahu purusakaram, sanka cakrasi dharinam,
sahasra sirasam svetam, pranamami patanajalim,

gurur brahma, gurur vishnu, gurur devo maheshwarah
gurur saakshaat, para brahma, tasmai shri
guruve namah

hare om